Gmina Kreba Neudorf

Szlaki pogranicza

Szlak czerwony Nowogród Bobrzański - Łagoda - Nowogród Bobrzański 27,4 km

Zapraszamy na przejażdżkę rowerem po gminie Nowogród Bobrzański poznając nowy szlak rowerowy z Nowogrodu Bobrzańskiego do Łagody długości 27,4 km. Na trasie szlaku będziemy mogli odpocząć wśród przepięknych krajobrazów leśnych oraz zwiedzić lokalne atrakcje takie jak tereny dawnej fabryki amunicji. Jedź z nami!

Szlak rozpoczyna swój bieg przy budynku Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Pocztowej 7. Rozpoczynamy podróż kierując się w lewo po drodze wojewódzkiej w kierunku Lubska i po przejechaniu ok. 300 m, tuż za przejazdem kolejowym wjeżdżamy w prawo w ulicę Tama Kolejowa, po czym po przejechaniu 60 m skręcamy na dalszą część naszego szlaku.Na nowym szlaku rowerowym spotkasz:

Ścieżka Przyrodniczo – Leśna

W 1998 roku w Nadleśnictwie Krzystkowice została otwarta „Ścieżka Przyrodniczo – Leśna”. Trasa jej przemarszu wynosi 2,5 km (spacer trwa ok 1,5 godziny). Na tym odcinku usytuowanych jest 16 punktów tematycznych ukazujących las w różnych ujęciach.

Ścieżka została wyposażona w szereg elementów dydaktycznych i rekreacyjnych. Tablice informacyjne pomagają w poznawaniu ekosystemu leśnego, ławy i stoły służą odpoczynkowi.
Kombinat DAG Alfred Nobel Krzystkowice

Alfred Nobel Dynamit AG w pobliżu Nowogrodu Bobrzańskiego to niegdyś wielka fabryka amunicji, umieszczona głęboko w lesie, z dala od ciekawskich oczu. Rozmieszczona była na powierzchni ponad 35 km kwadratowych. Najbardziej prawdopodobne źródła mówią o tym, że powstała w 1939 roku jako filia koncernu IG Farben, co było przykrywką do właściwej działalności, która, jako "przemysł chemiczny" miała uzasadnienie w szczególnej ochronie terenu.

Tak naprawdę powstało tajne miasto, które było w pełni samowystarczalne. Do dzisiaj wewnątrz lasu pozostała sieć kolejowa, można odnaleźć ruiny budynków mieszkalnych, biurowych, laboratoriów czy samego zakładu produkcyjnego. W samym zakładzie istniała też filia obozu koncentracyjnego Gross Rosen, którego więźniowie byli zatrudnieni przy produkcji materiałów wybuchowych. Zakład miał swoje kasyna, a nawet oddział straży pożarnej.

Większość urządzeń została wywieziona przez Niemców, uciekających przed ofensywą Armii Radzieckiej. W ciągu czterech miesięcy pomiędzy wkroczeniem Rosjan a przybyciem Polaków zanotowano wiele przypadków śmierci Rosjan, którzy lekceważąc napisy "Rauchen verboten" wchodzili do magazynów wypełnionych materiałami wybuchowymi z papierosem w ręce. Opowieści o fragmentach ludzkich ciał zawieszonych na drzewach, lub odrzuconych na kilkaset metrów, do dziś dnia można usłyszeć od mieszkańców okolicy, pamiętających czasy wojny.

Obecnie kombinat podzielony jest na kilka części. Jedna z nich, ogólnodostępna, należy do nadleśnictwa. Pozostałe podzielone są między jednostkę wojskową i zakład karny.
Obszar Natura 2000 – Mopkowy tunel koło Krzystkowic

Zajmuje powierzchnię 48,1 ha. Znajduje się na terenie byłej niemieckiej fabryki chemicznej DAG około 1,5 km na północny-zachód od Nowogrodu Bobrzańskiego i obejmuje podziemny kanał odwadniający, uchodzący do Bobru oraz teren w otoczeniu obiektu.

Jedynym gatunkiem, dla którego utworzono ten obszar jest nietoperz mopek Barbastella barbastellus. Jego populacja, zimująca w podziemnym kanale, została oszacowana w 2005 roku na 1870 osobników i jest to największe znane w Polsce i jedno z największych w Europie, zgrupowanie zimowe tego gatunku. W kanale odpływowym odnotowano także zimowanie innych chronionych gatunków nietoperzy: nocka rudego (Myotis daubentonii), mroczka późnego (Eptesicus serotinus), gacka brunatnego (Plecotus auritus), nocka dużego (Myotis myotis) oraz dotychczas jednokrotnie karlika (Pipistrellus sp.). Wyznaczony na powierzchni obszar obejmujący stary drzewostan sosnowy w otoczeniu obiektu, ma stanowić rezerwuar pokarmu dla nietoperzy na jesień i wiosnę, gdyż podstawowym pokarmem mopka są motyle nocne, które chwyta w locie, w pobliżu koron drzew. Niestety nie wiadomo skąd przylatują jesienią mopki i gdzie odbywa się rozród zimującej populacji, co powoduje, że mogą zaistnieć różnorodne zagrożenia tych nietoperzy poza obszarem.
Łagoda

Miejscowość położona w północno-wschodniej części gminy Nowogród Bobrzański w której zamieszkuje około 50 osób. Znajduje się tam gospodarstwo agroturystyczne.
Kanał dychowski

To przykład znaczącej ingerencji człowieka w naturalną sieć rzeczną. Jest to tzw. kanał derywacyjny o długości 20,5 km, zbudowany w latach 1933-1936. Zaopatruje on w wodę Dychowski Zbiornik Wodny przy elektrowni wodnej w Dychowie. Kanał zasilany jest wodą z Bobru. Ma to niestety niekorzystny wpływ na ekosystem rzeki poniżej zapory, szczególnie w okresie tzw. niżówek, czyli niedoborów wody w Bobrze. Dochodzi wtedy do przerwania ciągłości ekologicznej rzeki, co niekorzystnie odbija się na ichtiofaunie.
Obszar Natura 2000 – Dolina dolnego bobru

Zajmuje powierzchnię 1.730,1 ha w tym 498,7 ha w gminie Nowogród Bobrzański i obejmuje jeden z najciekawszych przyrodniczo fragmentów doliny Bobru. Rozciąga się od Żagania aż po Dychów. W skład obszaru wchodzi również końcowy 5-kilometrowy fragment rzeki Brzeźnicy. Z obszaru wyłączony jest około 6-kilometrowy fragment doliny Bobru w okolicy Nowogrodu Bobrzańskiego od ujścia Brzeźnicy do zapory w Krzywańcu - początku Kanału Dychowskiego.

Znajdują się tutaj dobrze wykształcone siedliska nadrzeczne, charakterystyczne dla stosunkowo dużej rzeki nizinnej. Wśród zarośli i zadrzewień towarzyszących brzegom rzeki zdecydowanie dominuje zespół wiklin nadrzecznych Salicetum triandro-viminalis i w wąskim pasie, nadrzeczny łęg wierzbowy Salicetum albo-fragilis (siedlisko 91E0). Z zespołami tymi przestrzennie związane są zbiorowiska łęgów dębowo-wiązowo-jesionowych (Ficario-Ulmetum minoris) (siedlisko 91F0), a na wyżej położonych fragmentach doliny grądów (Galio-Carpinetum)(siedlisko 9170). Wśród roślinności łąkowej przeważają intensywnie uprawiane łąki świeże z rzędu Arrhenatheretalia (siedlisko 6510). W przyujściowych odcinkach niewielkich dopływów spotykane są dobrze zachowane fragmenty łęgów olszowo-jesionowych Fraxino-Alnetum (siedlisko 91E0). Szczególnie ładne płaty tego siedliska znajdują się w końcowym odcinku Brzeźnicy. Na stokach doliny Bobru znajdują się niewielkie płaty muraw kserotermicznych z klasy (Festuco-Brometea). W obszarze występują ciekawe zwierzęta. Na szczególną uwagę zasługują rzadkie gatunki ryb z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: różanka (Rhodeus sericeus amarus), głowacz białopłetwy (Cottus gobio), a zwłaszcza koza złotawa (Sabanejewia aurata). Obszar jest również miejscem występowania rzadkiej ważki - trzepli zielonej (Ophiogomphus cecilia) oraz saproksylicznych chrząszczy: jelonka rogacza (Lucanus cervus) i kozioroga dębosza (Cerambyx cerdo). W niedużych ilościach występują w obszarze traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) i kumak niznny (Bombina bombina). Bardzo liczna jest populacja bobra (Castor fiber). To właśnie tutaj rozpoczęła się reintrodukcja bobrów na terenie ówczesnego województwa zielonogórskiego i prowadzona była przez zespół prof. Graczyka z Akademii Rolniczej w Poznaniu. W 1985 roku wysiedlono na terenie Nadleśnictwa Krzystkowice jedną rodzinę na rzekę Brzeźniczankę w Leśnictwie Kotowice oraz trzy osobniki na rzekę Bóbr w Leśnictwie Bogaczów.